Regulamin

Warunki ogólne:

 

Warunki wynajmu sprzętu w zakresie naszych zobowiązań mają zastosowanie jedynie po wpłynięciu na konto zaliczki na poczet imprezy. Tylko zaliczki potwierdzone możliwością rezerwacji dają prawo do roszczeń z tytułu niniejszych warunków.
Potwierdzeniem rezerwacji sprzętu jest zaliczka w kwocie 30% kosztów wynajmu sprzętu. Wysokość zaliczki ustalamy i podajemy na podstawie liczby dni spływu i liczby kajaków biorących udział w danym spływie. Zaliczka powinna być wpłacona niezwłocznie po ustaleniu terminu w którym ma się odbyć spływ. W momencie wpływu zaliczki na nasze konto, spływ otrzymuje status: potwierdzony- do realizacji. Zamówioną liczbę kajaków można zmniejszyć - nie ponosząc kosztów ich wynajmu - do 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem spływu (np. termin: 20 czerwca, 04 czerwca to ostatni dzień na zmianę bez poniesienia kosztów wynajmu sprzętu, z którego rezygnuje klient). Na długie weekendy (maj i czerwiec) powyższy okres wynosi 60 dni. Zwiększenie liczby kajaków jest możliwe tylko i włącznie, jeśli są one jeszcze dostępne na dany termin.

 

W przypadku rezygnacji ze spływu obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych zaliczek:

 • Zwrot 100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowanym terminem spływu
 • Zwrot 50% zaliczki w przypadku rezygnacji od 29 do 21 dni przed planowanym terminem spływu
 • Zwrot 30% zaliczki w przypadku rezygnacji od 20 do 15 dni przed planowanym terminem spływu
 • Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji do 14 dni przed planowanym terminem spływu

 

W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to organizator, ponosi on koszty również za czas zaplanowany, a niewykorzystany.

 

Zaliczka płatna jest na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: 

 • imię i nazwisko
 • ilość osób i kajaków
 • termin rezerwacji

Dane do wpłat znajdują się na dole tej strony. Przyjęcie zaliczki potwierdzam pocztą e-mail.

 

Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy. Nie wypożyczamy sprzętu osobom niepełnoletnim. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów na wynajmowanym przez nas sprzęcie. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. Zastrzegam sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

 

Opłaty za zniszczenie, zagubienie powierzonego sprzętu:

 • kajak - zagubienie: 2000 PLN/1 kajak
 • kajak - wyłamanie oparcia fotela: 100 PLN/fotel
 • kajak - uszkodzenie, przetarcie dna na wylot: wg oceny
 • kajak - zagubienie oparcia bądź siedziska : 100 PLN/szt
 • wiosło - złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN
 • kamizelka asekuracyjna - zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN